Skydrive SD 2013

Suzuki Skydrive SD (ปี 2013) มีสองประเภทคือ

  • UK125FS-L กับเครื่องยนต์ 105 ซีซี
  • UK125FSC-L กับเครื่องยนต์ 106 ซีซี (ความแตกต่างในเวลาเพียง 1 ซีซี :)
Skydrive SD 2013 (สีฟ้า)
Skydrive SD 2013 (สีฟ้า)